Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona i bezpieczeństwo to podstawa, więc przeczytaj proszę zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informacje o aktualizacji Polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Administratorem danych jest: Katarzyna Kubiczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Family-Lefti Katarzyna Kubiczek, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Oławie 55-200, ul. Łagodna 17/2, REGON 364511425, NIP 886-244-02-15

2. Można się ze mną skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
biuro@katarzynakubiczek.pl

3. Pamiętaj, że kontaktując się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub zapisując się do newslettera, w każdej z tych sytuacji przekazujesz Twoje dane osobowe, na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
4. Ze swojej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych
danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

1. Korzystanie z naszej strony internetowej jest dobrowolne. Nikt nie jest w żaden sposób zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednak nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, na przykład skontaktowania się za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisania się do newslettera.
2. Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazano, jak dokładnie działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
3. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin naszej strony internetowej, na przykład czasu spędzonego na stronie internetowej lub odwiedzonych zakładek. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

DANE OSOBOWE

1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z sieci Internet. Dołożyłyśmy jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
2. Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
3. Już na tym etapie potrzebujemy Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa. pośrednictwem Platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL:

Obsługa poczty

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej.

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, na przykład Facebook.

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.

Księgowy/rachunkowy

Wysyłka newslettera

Zarządzanie kontem

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH:

Wysyłając wiadomość, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z nami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora.

W tym przypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Jest ona przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Jest to nasze uprawnienie jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku na przykład dołączenia do grupy na Facebooku.

Jest to nasz jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – Twojej zgody udzielonej nam tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W trakcie założenia konta podajesz Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej przez złożenie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podczas złożenia zamówienia podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane nam w związku z zamówieniem są przetwarzane w celu wykonania umowy zawieranej przez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

TWOJE PRAWA

1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co dzieje się z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
b) Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli administrator Twoich danych otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to ma obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie administrator ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to ma obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarza Twoje dane i wtedy może przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o 2 miesiące.
c) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych, mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom zostały przekazane Twoje dane, które podlegają usunięciu.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane.
g) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać od administratora przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Pamiętaj, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym przypadku.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem przez nas Platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z usług których korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy też Facebook Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską. 

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 • Cyber Folks – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • PayU – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności na platformie WP IDEA, z której korzystają Kupujący w celu opłacenia dokonanego zamówienia;
 • PayPal – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności na Platformie WP IDEA, z której korzystają Kupujący w celu opłacenia dokonanego zamówienia;
 • Pomoc techniczna – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty e-mail;
 • iFirma – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • MailerLite – w celu wysyłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail.

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej: 

 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie internetowej;
 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na naszej stronie internetowej;
 • Disqus – platforma umożliwiająca osadzenie komentarzy pod artykułami na stronie internetowej;
 • Spreaker – platforma do obsługi plików audio, osadzania podcastów. 

c) W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie internetowej zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych: 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE  

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
4. Mogą być one odczytywane przez nas (cookies własne), które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony internetowej, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (cookies zewnętrzne).
5. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu Twojej przeglądarki albo ich usunięcia.
6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Vimeo;
b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu; są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

NEWSLETTER

1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
2. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite, UAB „MailerLite”, Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania.
3. Firma MailerLite jest zarejestrowana na Litwie i ma tam też swoją siedzibę (Wilno). Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysyłania newslettera.
4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój adres e-mail podane w formularzu zapisu na newsletter, będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera.
5. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysyłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
6. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”.
8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to nasz jako administratora danych prawnie uzasadniony interes.
9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
10. Twoje dane przekazane w związku z wysyłką newslettera nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Tak jak w każdym przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
12. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych fakt ten pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałyśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
13. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

WTYCZKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:
a) Facebook,
b) Instagram,
c) Pinterest,
d) LinkedIn.
2. Za pomocą wtyczki możesz bezpośrednio połączyć się z naszym profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz naszą stronę internetową z Twojego adresu IP.
3. Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowany na Twoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na tej stronie internetowej, rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

USŁUGA GOOLE ANALYTICS

1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
3. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
4. Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies – pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania użytkowania tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy na przykład dopasować ofertę.
6. Uzyskane przez pliki cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
7. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

FACEBOOK PIXEL

1. Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony na stronie internetowej, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia tworzenie reklam na Facebooku dla osób, które odwiedziły naszą stronę internetową lub konkretne produkty.
2. Chcemy, żebyś była świadoma/był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie za pomocą korzystania z Facebook Pixel są anonimowe. Niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach platformy społecznościowej, którą jest Facebook.
3. Na naszej stronie internetowej korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym jako administratora prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Udostępnienie materiałów z serwisów YouTube oraz Vimeo
1. Na naszej stronie internetowej umieszczamy materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.
2. Pliki cookies są generowane automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Postanowienia końcowe
1. Treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.
2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z tej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

© 2013-2020 Katarzyna Kubiczek. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Polityka Prywatności Regulamin

Regulamin Newslettera